Så värderar du ett företag eller en aktie

“Syftet med alla investeringar

är att möjliggöra ett så

meningsfullt liv som möjligt”

-Karl-Mikael Syding

Principen bakom sunda investeringar: Hur får du tillbaka dina pengar, när, och av vem?

Den här artikeln är skriven för att förklara vilka principer och filosofi som lägger grunden för mina investeringar. Artikeln fungerar samtidigt som översikt, ordning, logik och förberedelse för den som går mitt program i värdebaserad investeringsanalys: Finanskursen.

I korthet bygger min värderingsmetod på följande fyra principer:

 1. Hur får du tillbaka dina pengar? Värdeskapande eller spekulation/förhoppningar?
 2. Vad måste förändras, eller bestå, för att du ska göra vinst?
 3. Utgå från att status quo i någon mening består, dvs att du inte kan prognostisera en väsentlig och överraskande förändring
 4. Narrativ är också fundamentala för investeringar

Efter principerna för värdebaserade investeringar går jag igenom huvuddragen i själva kursen, vilka de 8 modulerna är och hur de hänger ihop, samt vilka förkunskaper som krävs. Du som går kursen behöver inte vara orolig, nästan alla som har ett intresse för ekonomi hänger med utan problem.

Du behöver alltså inte ha med dig några särskilda färdiga kunskaper till kursen, däremot en vilja att lägga några timmar i veckan på att lära dig ett nytt perspektiv på värdering och investering.

——————————————-

Princip 1: värdet i din investering ska skapas oberoende av vad andra investerare håller på med.

Idén bakom värdebaserade investeringar är att det ska finnas ett identifierbart värdeskapande i grunden som investeringen ger dig rätt till. Du ska alltså inte behöva sälja tillgången till någon annan för att ta del av det värdet. Specifikt ska du inte behöva sälja tillgången vidare till ett fantasipris som är frikopplat från värdeskapandet för att du ska komma ut på plus ur investeringen.

På lång sikt vill eller behöver du kanske ändå sälja tillgången, men om du ska kunna vara trygg i din investering bör du inte räkna med att detta pris ska bygga på något annat än samma värdebaserade grund, dvs du bör inte hoppas på att någon betalar mer bara för att i sin tur kunna sälja det för mer, utan att det underliggande värdeskapandet, tex tillgångens kassaflöden, motiverar det.

Om du till exempel köper ett hyreshus för 100 där du vet att du kan ta ut 10 i årshyra, så vet du att du får 10% årsavkastning. Även om priset andra är villiga att betala för huset (tillfälligt) faller till 50, så får du fortfarande dina årliga 10 utbetalda som du kan leva på. I slutänden kommer det dessutom nästan alltid finnas någon annan värdebaserad investerare som är villig att köpa hyreshuset av dig för ett pris som ger en rimlig årsavkastning. Har du tur kan du sälja det till ett överpris (låg implicit avkastning), men det är bara tur och inte en strategi.

Första frågan innan en investering bör alltid vara “Hur får jag tillbaka mina pengar och när?”. Det kan även kallas “exitstrategi” om man vill. Men, helst ska du alltså inte ens behöva en exitstrategi i ordets rätta bemärkelse, utan “exiten” består i det löpande kassaflödet som tillgången ger dig rätt till. En värdebaserad investerare förlitar sig alltså inte på att någon annan mindre nogräknad ska köpa tillgången av honom, utan bygger investeringen på tillgångens eget inneboende värdeskapande.

Det kan hjälpa att tänka på Robinson Crusoe på sin öde ö. Han behövde inte sälja sina investeringar i jordbruk till någon annan för att få del av tillväxten och avkastningen. Eller de tre fiskegubbarna i boken “How An Economy Grows”.

——————–

Princip 2: vad måste ändras respektive förbli konstant?

Ofta är intressanta tillgångar tyvärr för dyra relativt sina sannolika framtida kassaflöden, ibland rättvist värderade (som hyreshuset ovan), och inte jätteofta riktigt billiga. Värdeinvesterare vill gärna hitta dessa undervärderade tillgångar, t.ex. inom tillgångsslaget aktier. gärna att man ofta lurar sig själv att bara se potentialen och ignorerar riskerna. När du bedömer en investering är det därför viktigt att fråga dig vad som måste ändras för att du ska få rätt, och varför detta skulle vara både sannolikt och förbisett av de flesta andra investerare.

Vad är priset A respektive värdet B vid en viss tidpunkt (kvoten pris delat med värde kallas även för “värdering“) och hur kan priset respektive värdet ändras till nästa tidpunkt (kan du t.ex. räkna med en ändrad värdering, en förändring i relationen mellan pris och värde)? En värdeinvesterare utnyttjar den mest sannolika rörelsen i värde respektive värdering vilket tillsammans ger förändringen i själva priset på aktien.

Fundera alltså över vilka faktorer (värde och värdering) som behöver ändras mellan inköpstillfället och försäljningen för att investeringen (prisförändringen) ska bli lönsam:

 • Granska nuläget noga och fråga dig själv “är det här en tillfällig trend eller hajp, eller är utvecklingen uthållig?”
 • Föreställ dig den framtida verksamhetsmiljön, dvs den ekonomiska cykeln, försäljning, marginaler, vinster, räntor, optimism, värderingsnivåer osv. Är den annorlunda på ett för andra överraskande sätt
 • Hur behöver företaget förändras (eller bestå), och hur behöver omvärlden förändras (eller bestå) för att du ska göra vinst? Hur ska företagets fundamenta utvecklas (vinsten t.ex.) och hur ska värderingen (vinstmultiplarna) utvecklas för att priset ska öka så du gör vinst? Du kan inte veta något säkert, men har du sannolikheterna med dig eller är det mest ett önsketänkande?

———–

Princip 3: tro inte på nya paradigm, permanent höga platåer eller liknande

Finanskursen och värdebaserade investeringar bygger till stor del på idén att en investerare som ger ifrån sig 100 alltid kommer vilja ha minst 100 tillbaka, dvs en återbetalning av samma sort (cash, “pengar”) som han gav ifrån sig och med kompensation för tid, risk och olägenhet. Tro inte att detta paradigm förändras, att ekonomin och mänsklig psykologi förändras i grunden under överskådlig tid. Nej, räkna istället med status quo för saker som tillväxttaktsintervall och värderingsintervall, att nästan inget under solen är nytt på riktigt, mer än tillfälligt. Med det menar jag till exempel att om P/E-talet har varit 15-25 de senaste tio åren så är det sannolikt att P/E-talet fortsätter att ligga mellan dessa punkter framöver, om inte något annat ändras väsentligt, såsom t.ex. tillväxtförutsättningarna

Normalt kräver jag minst 10% per år i avkastning

som kompensation för tid och risk,

oavsett typ av investering

-annars kan jag alltid hitta på något bättre

Idén om att priset på tillgångar (alltid) förr eller senare rör sig runt sitt kassaflödesmotiverade värde är själva grundvalen för fundamental, värdebaserad investeringsanalys. Alternativa strategier bygger på att man har turen att någon annan kommer betala mer än man själv utan att bry sig om tillgångens värde, utöver potentialen att skicka vidare pyramidspelet till tredje part. Sådana strategier fungerar också ofta bra ganska länge, men när de inte längre fungerar så finns inget skyddsnät. Det gör det däremot alltid i en värdebaserad investering, eftersom det där finns ett direkt underliggande ägarvärde (vinster, utdelningar, eget kapital, patent mm), istället för en pyramid med brustet momentum, luft, förhoppningar och idéer om att sälja vidare till någon oinsatt med mer pengar än förnuft.

——————————-

Princip 4: stories och trender är lika fundamentala för en aktieinvesterare som det faktiska värdeskapandet. 

Narrativ vs. Value

Med detta sagt så drivs aktiekurser under långa perioder av s.k. narrativ, populära historier om nya paradigm eller långa trender, där inkrementella nyheter och ett tillflöde av nya investerare och nya pengar pressar kurser och värderingar långt bortom sitt kassaflödesmotiverade värde.

Dessa narrativ går ibland så långt att värdeinvesterare ger upp, och andra investerare självsäkert utropar nya paradigm. Som värdeinvesterare bör du inte ignorera dessa narrativ och kalla dem irrationella eller tillfälliga, utan hellre välja mellan att gå med dem eller stå utanför. Det är alltså sällan produktivt att gå emot dem. Narativ, trender, hajper och bubblor varar ofta längre än man kan föreställa sig.

Observera att även den verkliga ekonomin styrs av narrativ, trender och moden. Det skapas faktiskt ofta en positiv återkoppling mellan finansiella trender och ekonomiska trender så att de förstärker varandra. Därmed ger de ännu mer intrycket av att vara uthålliga fundamentala förändringar, dvs nya paradigm. Men förr eller senare är det något annat narrativ som blir mer populärt.

———————————–

Det var alltså några av de grundläggande principerna bakom mina investeringar i både noterade och onoterade aktier.

———————————–

Så här är själva kursen upplagd:

FINANSKURSENS åtta delar

Modul 1 och Modul 2 utgör basen i hela programmet, men för att kunna fylla basen med relevant information krävs modulerna 3-5 där man analyserar konkurrensläget, ekonomisk logik, samhällsperspektiv, kundernas ekonomiska tillstånd och företagets skulder och risknivå.

Modulerna 6-7 är inte alls lika viktiga för företagsvärderingen, men du kommer snart märka att man inte vill vara utan kunskapen att ibland anta ett helikopterperspektiv på hela investeringsanalysen med TA och MA (se nedan, modul 6-7). Modul 8 sammanfattar, fördjupar och knyter ihop alla delar på ett överskådligt och logiskt sätt.

——————————-

Vad är billigt?

All värdering och värderingsträning måste börja någonstans, men var man än börjar så krävs egentligen helst att man redan förstår åtminstone litegrann av alla andra tänkbara startpunkter. Jag har valt att börja utbildningen med att fundera över vad det egentligen betyder att något är “billigt” och var man hittar dataunderlag för att bedöma detta.

Värdeskapande, fundamentala räkenskapsvariabler, värderingsmodeller, att läsa en årsredovisning effektivt

Först därefter går jag alltså igenom hur man analyserar och modellerar ett företags affärsmodell, tillväxt, konkurrensfördelar och ekonomiska värdeskapande, trots att allt detta behövs redan innan för att avgöra om företaget är billigt. Så är det med det mesta inom ekonomi och finans – allt går i eviga cirklar. I modul 2 får du också se hur jag gör prognoser utifrån olika (enkla) matematiska mönster och modeller, samt s.k. intervallanalyser av, dels fundamentala data (räkenskaper), dels värderingsdata (s.k. “multiplar”). Jag förklarar också i detalj hur man läser en årsredovisning effektivt, och använder den för att bygga en prognos- och värderingsmodell.

————————————–

“Billigt”, “värdering” och “årsredovisning” följs av kundanalys, skulder och risk

Jag går alltså efter Modulerna 1-3 vidare till att demonstrera hur man kan analysera företagets kunder, vad som driver dem och hur deras drivkrafter och ekonomi i sin tur kan påverka ditt företag. Har kunderna t.ex. råd och lust att köpa så mycket av ditt företag som prognoserna gör gällande?

I modul fem förklarar jag hur man kan se på skuldsättningen i ett företag, vilka möjligheter och risker dessa kan medföra. Detta används för att bedöma både risk och potential i ett företag, beroende på hur stora skulder de har.

Detaljerad företagsanalys kompletteras med helikopterperspektiv innan alla delar integreras i varandra

Modul 6-7 tar upp ämnena Teknisk Analys och Makroanalys. Det är här egentligen inte i strikt mening värdebaserad analys. Dessa kan ändå användas för att bedöma gruppdynamiken hos övriga investerare, samt om ekonomin befinner sig i ett sällsynt känsligt extremläge som kan tänkas ge extra medvind eller motvind, eller om det mest är svårbedömt och ungefär som vanligt.

Teknisk Analys kan användas för att tajma köp och försäljningar man ändå redan hade bestämt sig för att utföra. Makroanalys kan användas för att se om man kan förvänta sig att ens prognoser kan få det lite lättare eller svårare att infrias, om företaget behöver vara lite extra duktigt jämfört med övriga ekonomin för att uppfylla förväntningarna eller om det tvärtom kan tänkas gå lite extra lätt.

Till sist knyter modul 8 ihop alla delarna igen, upprepar och förklarar hur allt hänger ihop från start till mål. Efter det rekommenderar jag att man läser igenom alla delar från början, särskilt Modul 1. När du redan känner till de olika värderingskomponenterna och hur de ska kombineras är det mycket lättare att veta vad du ska fokusera på i t.ex. Modul 1-3 för att verkligen förstå vad bolagsvärdering är och hur man utför den på bästa sätt.

Det här är innehållet i respektive modul:

 1. Är bolaget “billigt”? Modulen går igenom vad ”billigt” egentligen betyder och hur man mäter det objektivt. Vi förklarar begreppet “Margin Of Safety” = felmarginal och flera olika metoder för att uppskatta denna. Är en viss typ av investeringar “populär” och därmed kanske på toppen av en bubbla? Var hittar man data? Årsredovisning, marknadsdata. Hur ska den användas? Hur värderas tillväxt, marknadsledarskap, krympande bolag, fastighetsbolag, IT-bolag, prenumerationstjänster, nätverksbolag mm. GARP = growth at a reasonable price
 2. Är bolaget uthålligt? Är försäljningen, tillväxten, marginalerna uthålliga eller tillfälliga? Hur avgör man om grundläggande fundamentala finansvariabler är cykliska, trendande eller uthålliga? Hur läser man en årsredovisning effektivt?
 3. Är avkastningsnivån rimlig? Är den ekonomiska avkastningen tillfälligt för hög och kan väntas locka till sig konkurrenter som sänker den? Finns konkurrensfördelar eller dolda variabler som kan förklara “för” hög eller låg RoE
 4. Är kundernas efterfrågan sund och uthållig? Vad driver egentligen kunderna?
 5. Skulder. Skyddsvillkor, kassaflöden, ränteteckningsgrad, risk för utspädning, högre räntor mm
 6. Teknisk analys och trender, intermarknadsvariabler. Följer olika marknader och dataserier ett mönster som bekräftar investeringstesen från andra moduler? Vem är säljaren jag köper från och varför tror jag att jag vet mer än han?
 7. Makro och ekonomi. I vilket sammanhang görs investeringen? Var i den ekonomiska cykeln eller räntecykeln befinner sig ekonomin? Lokalt, globalt? Hur rör sig PMI, BNP, räntor, inflation, skuldnivåer, marknadsvärdering, arbetsmarknadsdata mm? Hur påverkar det prognoser och värdet av din investering?
 8. Sanity check: Diverse verifikationer att slutsatserna från tidigare moduler är rimliga? Får bolaget “plats” i en rimlig bild av världen? Hur många liknande bolag får plats?
  • En notering är att för att uthålligt slå börsindex behöver du (“bara”) lyckas undvika ett enda av bolagen på nedre halvan av index varje år. Det är mycket viktigare att undvika misstag än att försöka jaga lyckträffar.
  • Förväntat värde av sannolikhetsvägd uppsida och nedsida
  • Är den värsta nedsidan acceptabel? Oavsett vad uppsidan är?

——————————–

FÖRKUNSKAPER TILL FINANSKURSEN

Flera deltagare som i stort sett helt och hållet saknat förkunskaper i ekonomi och finans har tillgodogjort sig kursens innehåll samt klarat av examensprovet. Vissa som saknat förkunskaper har emellertid påpekat att det krävdes ganska mycket arbete för att förstå allt.

Med detta sagt så är Finanskursen konstruerad för att alla ska kunna ta till sig och praktiskt sätta kunskapen i arbete. Visst kan en del termer och jargong som är svåra att helt ersätta med mer vardagliga ord kräva att man stannar upp och själv tänker efter vad ordet egentligen betyder, men själva värderingskoncepten är i grund och botten relativt enkla.

Och till skillnad från andras försök till värderingskurser har jag haft som uttalat mål att lära ut mina insikter och kunskaper precis så rättframt som ämnet egentligen är. Aktievärdering förutsätter nämligen definitivt inte mer avancerad matematik än de fyra räknesätten samt sunt förnuft och psykologisk motståndskraft mot grupptänk.

För att ge en indikation om svårighetsgraden på Finanskursen ger jag här återigen en kort sammanfattning, uttryckt något annorlunda än ovan, av det viktigaste jag går igenom i de åtta modulerna:

 1. En aktie är billig om du relativt enkelt kan svara på frågan hur du ska få tillbaka pengarna du betalar för aktien, samt av vem och efter hur lång tid. Svaret vi söker i kursen är när företagets samlade kommande vinster, fördelat på totalt antal aktier, uppgår till minst samma belopp som du betalade för aktien. Jag går igenom genvägar för att uppskatta och beräkna detta, i form av så kallade värderingsmultiplar. Dessa visar grovt räknat hur många års försäljning eller vinster på den senaste tidens faktiskt presterade nivå som krävs för att nå samma belopp som du betalar för aktien.
 2. Jag går igenom hur man kan bedöma ett företags uthållighet att behålla eller utöka sin position i ekonomin. Lektionerna förklarar hur man kan uppskatta om t.ex. Hennes & Mauritz sannolikt kan fortsätta att sälja sina kläder med samma vinstmarginal som tidigare. På de här lektionerna förklarar jag hur man med enkla antaganden kan göra en användbar prognos för ett företags framtida tillväxt och vinst samt hur dessa vinster rimligen kommer värderas på marknaden. Du får också tillgång till min guide till att läsa en årsredovisning effektivt.
 3. Som komplement till ovanstående ger jag även en översikt av områdena Teknisk Analys och Makroekonomi. Där är det viktigaste budskapet att en värdebaserad investerare inte behöver lägga energi på att lära sig TA och makro på djupet, men att man med ganska enkla mått kan lära sig att använda några få signaler för om man kan vänta sig lite extra medvind eller motvind i sin investering. Det rör sig om att tolka grafer för kursutvecklingen för enstaka aktier eller hela aktieindex, samt motsvarande för till exempel ett lands arbetslöshet eller tillväxt i skulder.
 4. Till sist knyter jag ihop alla lärdomar, insikter, processer, metoder, hur man hittar data och använder den i sin värdering. Det här har varit den mest uppskattade modulen av de åtta som ingår. Modul åtta repeterar vad värde egentligen är och kommer från, samt sätter de övriga modulerna i sitt sammanhang. Då förklaras t.ex. hur ett företags uthållighet baserad på produktkvalitet och kundnöjdhet eller kundernas finansiella styrka hänger ihop med det långsiktiga värdeskapandet. Jag visar också hur man kan ta ett steg tillbaka från sin värdering för att klargöra om ens scenario för bolaget är rimligt sett ur samhällets eller börsens totala perspektiv

Inga av momenten kräver mer av deltagaren i Finanskursen än vad man behöver för att sköta sin privatekonomi, dvs i praktiken de fyra räknesätten, sunt förnuft och förmågan att stå emot grupptryck för att få ihop balansen mellan lönen som kommer in och utgifter för hushåll och nöjen.

“You’re looking for a mispriced gamble.

That’s what investing is.

And you have to know enough

to know whether the gamble is mispriced.

That’s value investing.”

Charlie Munger

 

www.Finanskursen.se

—-

——————————————————————————

KURSSCHEMA

Kursmaterial för varje vecka görs tillgängligt vecka 1-12

Kursen avslutas med webinar för LIVE-kunder

—-

FACEBOOKGRUPPEN

Evigt medlemsskap

Ställ frågor till mig eller gruppens medlemmar

Jag besvarar frågor i mån av tid, men framför allt är gruppen till för medlemsinteraktion: gemensam bolagsanalys, investeringsidéer, möten mm

—-

BETALNING

Betalningsvillkor: 20 dagar

20 dagars pengarna tillbaka-garanti från kursstart

————————————

EXAMEN

Online-examen

Rättat prov tillbaka inom en vecka

Diplom postas inom två veckor från examensdatumet

————————————

LIVE

Webinars (video, spelas in, Exceldelning) och IRL-möte

Webinar I: Sammanfattning och frågor, vecka 1-3

IRL-möte hos Erik Penser Bank: Introduktionspresentation (ingår i standardpaketet)

Webinar 2: Sammanfattning och frågor, vecka 4-6

Webinar 3: Sammanfattning och frågor, vecka 7-9

Webinar 4: Sammanfattning och frågor, vecka 10-12

Mailfrågor

Maila in dina frågor så besvarar jag dem och gör dem tillgängliga för alla LIVE-kunder

Newness and resonance

For an update of my financial comings and goings, skip to the final paragraph (which is in Swedish)


Meaning, Perspective, Resonance, Newness

During a recent meditation session I had some an unexpected epiphany on Resonance, which I think complements a series of posts I wrote on the theme of Perspective and Meaning about a year or two ago.

I’ll expand my thoughts on how Resonance and relationships are what truly creates meaning, even if they can be thought of as on the Perspective spectrum. Adding Resonance provides more clarity on how to approach and achieve meaning in practice.

I’m also planning to write a post, or possibly a series of posts, on the topic of Newness and its relation to Novelty. Very briefly, the following example carries the gist of the concept. Some people seek the (basically meaningless) novelty of shaking an endless series of new hands, whereas the ever richer newness of letting your hand slip into the same hand of your loved one’s for a millionth time is significantly more meaningful.

I’ve also been thinking about how particles (as well as feelings) can never meet, so how can people? Ae we forever alone? On the other hand, waves can be infinitely superpositioned and all can be as one. So we’re never alone?

The final piece of the puzzle for me was Resonance, and although auditory resonance requires a physical medium, I’m open to the fundamental building blocks of reality simply being able to resonate as a basic premise. Some of the most recent realist foundations of quantum mechanics kind of support that view, I think. Not least those based on “Outlooks/Views”, “Networks” and “Entropic Entanglement” as the fundamental building blocks, from which space and time are emergent phenomena. More about these things later.


Finanskursen av Karl-Mikael Syding startar den 30 november 2019

Introduktion till finansiella marknader och värdebaserad aktieanalys

Under 2019 har jag sammanfattat mina viktigaste insikter och metoder för värdebaserad aktieanalys. De finns nu tillgängliga i Finanskursen.se som börjar den 30 november 2019.

Jag har länge tyckt att det är ett problem att de flesta aktieköpare sällan gör en värdebaserad analys av bolagen. Istället drivs priset långt från sin motiverade nivå på grund av passiva investeringsflöden. Därför kan vi som är värdeinvesterare till exempel med fördel leta bland mindre bolag som inte ingår i index, ETF:er och indexfonder. Men för att göra det krävs kunskaper i verksamhetsanalys och värdering.

I Finanskursen lär jag ut hur jag gör rent praktiskt när jag analyserar och identifierar köpvärda företag och aktier från grunden, inklusive hur man läser en årsredovisning och bygger resultat- och värderingsmodeller.

Finanskursen bygger på min kunskap från min Master of Science på Handelshögskolan och vidareutbildningar hos Sveriges Finansanalytikers Förening. Dessutom har jag förstås nytta av mina 25 år som analytiker på olika banker/fondkommissionärer och som privatinvesterare i ett femtontal start-ups, men det är kanske främst min roll som hedgefondförvaltare på Futuris* åren 2000-2015 som lagt grunden till min analysmetodik.

* Futuris: The (HFR) European Hedge Fund Of The Decade (2000-2009) 

Karl-Mikael Syding

f.d. partner och förvaltare på Futuris (Brummer)

Du kan göra en preliminär ansökan här utan att förbinda dig vid något. Där bedömer vi tillsammans om kursen är något för dig. Det slutgiltiga priset är inte bestämt ännu, men det kommer röra sig om närmare 1000 USD, vilket jag förstår att många inte har råd eller lust att betala om inte deras arbetsgivare kan bidra. Värdet på kursen (för att inte tala om priset för att erhålla motsvarande kunskaper i andra värdebaserade kurser) är mycket högre och det är helt enkelt orimligt att leverera kursen billigare.

How to get rich in finance

Topic: the principle ways of making money working in the finance industry (as opposed to going it alone as a trader)

Conclusion: the career choices of broker/trader, analyst, portfolio manager, managing director, and partner/owner all have their merits and drawbacks. As do going from one to the other. I’ve done them all, albeit with no real plan, and was handsomely rewarded for it.

This article investigates how to best pursue material riches in high finance.


Early 2010, I attended a gala in London to accept Futuris’ award The European Hedge Fund Of The Decade. I was the managing director, one of three senior partners, and portfolio manager for Futuris, a billion dollar hedge fund. We had won prestigious awards before but this really was the biggest one.

In short, I was very well off. Not only that, I came from nothing, with no network, no pedigree, no friends, parents, acquaintances etc. in the business. In addition I had no previous experience of finance. All I had was grit.

I first worked myself up the ranks on the sell-side as an analyst, and then switched to the buy-side to manage other people’s money, first as an analyst and subequently as a portfolio manager.

I started my career as a lowly broker’s assistant in the spring of 1994 after four years of studies at SSE (Stockholm School of Economics). Two years later I eventually found the time to hand in my econometric thesis (“Does the stock market overreact in its valuation of Swedish pulp and paper stocks?“) and thus got my masters degree (majoring in finance).

By 1996, after a couple of years since my humble beginnings in the industry, I was responsible for researching and recommending IT stocks at Sweden’s largest bank. Only four years later I was poached by the newly incepted IT focused hedge fund Futuris, to become their in-house Software and IT services analyst.

During the beginning of my career, I sometimes thought about the optimal way through the finance industry. One idea I had was to jump back and forth between the buy-side and sell-side every 2-3 years. A few years on the sell-side would make me known among all the important clients and make them want to hire me. And after a while on the buy-side I could leverage my knowledge about the inner workings of clients, as well as my personal contancts, to get more business as a research analyst or key client responsible on the buy side.

For every switch I would negotiate better pay packages, either for staying an extra year on whatever side I was already on, or for bringing my superior knowledge and contacts over to the other side.

In addition, I thought about doing something similar within the sell-side, switching between being an anayst and a broker/research sales.

As sales, I would have time to read research from all different industries and sectors, and be able to both learn more, as well as cherry pick the absolute best ideas for my clients. Then I could come back even stronger as a highly specialized single industry analyst, armed with a more diverse set of convincing assessment and valuation methods. The switches would be made opportunistically, when my employer or some other firm was looking for unorthodox solutions, rather than actively pursuing switching sides.

I had no real plan but for executing whatever orders I got as well as I could. In many ways I performed similarly to how I imagine a first generation artificial general intelligent agent would. I just powered myopically ahead with no regard to my personal health or professional suboptimization issues. I received my goal specifications and I tried to reach them with whatever legal means I had at my disposal, or could get my hands on.

If I had been asked to optimize the number of paper clips I would have melted the world.

However, whatever ideas I originally had about optimizing my knowledge, skills, professional network, compensation packages etc. were lost within my first few months as an underpaid, underslept, overworked premature ruin of a boy man, 22 years of age.

Here’s the strategic do-over of an optimal finance career, for your benefit:


Broker, sales, trader

Your main responsibility as a broker is to get clients to spend money (commission) on your firm.

You can achieve that goal by supplying them with good investment ideas, backed by fundamental and technical research, as well as gossip and assessments of which analyst is currently enjoying a good streak.

Another proven strategy is to essentially be a travel guide for clients visiting companies, conferences, restaurants, bars, clubs and strip joints.

A happy client understands that all firms are basically equally good, and could thus just as well allocate his spending to the firm that supplies good enough investment advice but excellent conscierge services. All this is very entertainingly documented in the book City Boy by Geraint Anderson, with whom I share my birth year, analyst background, as well as author aspirations, not to mention entering the finance industry without any knowledge of it. He’s also the one I turned to for advice, for deciding when to retire.

There are different tiers within the brokers, sales and traders guild. Some simply take orders and execute them by a click of the mouse, via a (Bloomberg) chat, or a phone call. Others are proprietary traders who get to play around with company money, with the objective of either making a profit or boosting the firm’s apparent market share (at a specified maximum loss). Yes, they get paid to lose money.

Yet others are the bridge between analysts and clients, they are the wheels of the broker firm, where the rubber meets the road.

Analysts identify and present ten good reasons for buying a stock on early morning meetings. Sales representatives (called “brokers”, “research sales”, “key account managers” etc.) try to remember three of the most important arguments, and hope that the clients they call latch on to one or two of these, and promptly place an order, which in turn lands the broker firm a commission. The best brokers receive year end bonuses based on how much such business they catalyze.

To land a position as research sales, to start accumulating large annual bonuses, you need to understand both people and numbers, not to mention work at a large and important firm to which clients automatically allocate most of their business. Jumping back and forth between roles as respectively a broker and an analyst is one effective route that I recommend.

There’s a snag though. The last few years new directives have been put in place which significantly limit the amount of commission clients can pay for brokerage and research services.

Not only that, there are good reasons to believe the brokerage industry is close to a peak and ready for a pullback. Combining these two developments make for a long and winding road for any broker or analyst, except a very select few.

Beginnning in 2019, 2020, I would strongly advice against a career as any kind of broker, if making money is your objective rather than having fun. That includes proprietary traders, whose positions are likely to be all but cut altogether going forward, due to the balance sheet cost of risk.

Analysts

Analysts on the sell-side work side by side with brokers. They read reports, visit companies, talk to industry experts, create enormous DCF excel models, and write research reports with recommendations to buy or sell a stock. If they are highly ranked* and well-known they get booked by clients (asset managers) and get to present their ideas.

* A high ranking can be attained in many different ways, but being right more than most is not a reliable way on its own. Being sociable is much more important.

Some clients take this process seriously: they listen, ask questions, make notes, compare the work with their own research and financial models, make a few adjustments and sometimes invest accordingly.

Others just go through the motions to get a free lunch, dinner, drinks or show.

A good analyst is in demand from as diverse places as corporate merger & acquisition departments, sell-side research firms (brokerage houses), and not least asset managers, i.e., the clients, the “buy-side” as an in-house resource and speaking partner.

A good analyst finds and creates new information, is innovative with numbers and charts, and gets ranked in annual surveys of public companies, their own broker departments, and most importantly asset managers (the clients). Being noticed by important clients is doubly useful – first in bonus discussions, second to get hired by them.

A good analyst can easily jump between roles on the buy-side, sell-side, corporate side, and possibly even as his own one-man research and investment firm. Not too rarely, good analysts start their own hedge funds, or simply manage their own money. It doesn’t always end well though – it’s a whole different game making buy and sell calls for others, compared to having your own money on the line.

A good analyst should most often stay a good analyst, in the care of as prestigious as possible a sell-side or buy-side firm, rather than go it alone. However, a good sell-side analyst can quite easily make the transition to becoming a good buy-side analyst or an excellent sell-side research sales, and back again, given a quantum of people skills.

Continuing down the list of being employed in the finance industry, both brokers and analysts can make for good managers (unfortunately, often bad ones too).

As a manager you get a higher than average compensation, but still much lower than than the top brokers and analysts. Your reward is less client interaction, less work, shorter days, but being screamed at by the spoiled boy-men brats you’re trying to manage. Bonus times are the worst. That’s when they all will try to intimidate you into submission, also known as getting paid more than they’re worth.

Some of your opponents (coworkers) are straight out of Compton hooligans, while other wave their pedigree around. Some cry about their families or new yacht, others scream and pound the table.

You’ll go home feeling like shit, like you messed up, like you’re being unfair, regretting and second-guessing your decisions and promises, fearing the best will leave and the worst will sue. Any stint as a manager will soon make you want to go back to working 16-hour shifts in the corp department, revising and improving power point slides for shifty IPOs, rather than suffering another round of bonus war (negotiations).

Sadly, just two years as a manager is enough to make you lose your edge as an analyst just as much as your will to live.

Portfolio manager

Congratulations, you’ve made it. Somehow you’ve proved your worth in the industry well enough to be trusted to manage other people’s money. Given it’s enough of it (at least 100m$ per manager), and the fee structure has a variable component, you’re set to make some serious money.

You shouldn’t even have to work too hard for it.

Actually, you shouldn’t work hard, period. As a portfolio manager you should strive for making few strategic decisions, while staying as rested and prepared as possible in between.

Make sure others do as much of your work as possible. Your task is to be calm and composed, taking stop-losses where needed, boosting positions where the risk reward calls for it, and communicate to clients what you’re doing, why, and how it’s going. you should not work long hours, micro manage positions or personnel

This is where you want to be, if you’re content being employed.

The way to becoming a PM is via being a good and respected analyst, or an excellent and well connected research sales.

They’re sheep!

The really great news is that as a PM, there’s a very good chance you could become a partner/owner of a fund or a hedge fund. But the ins and outs of that, including the reward anatomy, is a story for another day.

Next up: How a hedge fund works; revenues, costs, profits, total after tax compensation, and more.